Krmení BIM dat

Vytvoření parametrů a vyplnění dat dle zvoleného standardu
Tato část návodu se zabývá nejdůležitější částí práce s aplikací BIM Feeder for Revit. V části je popsán postup, jak připravit vytvoření parametrů pro jednotlivé typ elementů. Dále je v této části návodu popsáno, jak pracovat s daty, která mají být do parametrů propsána, a to jak na úrovni skupin vlastností, tak i skupin elementů či samostatných elementů. Systém práce BIM Feederu s daty je patrný z následujícího schématu:
Schema práce BIM Feederu for Revit - 1. vytvoření parametrů 2. krmení dat 3. mapování parametrů do IFC
BIM Feeder panel na kartě BIM Management
Při práci s BIM Feederem je důležité si uvědomit, že pro účely práce se standardy Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) jsou instance Revitu pojmenovány "elementy". To se týká jak definičních tabulek standardů SFDI, tak popisu v dialozích BIM Feederu. "Typy elementů" pak pro uživatele Revitu mohou pro hrubou představu znamenat jednotlivé rodiny, i když toto přirovnání není zdaleka přesné. "Skupiny elementů" standardu SFDI pak je možné přirovnat ke kategoriím Revitu, i když se jedná opět pouze o vzdálené přirovnání, které není přesné. Skupiny elementů a typy elementů většinou nekopírují přesně kategorie a rodiny Revitu.
Příklad kategorizace elementů dle standardu SFDI:
Skupina elementů
Typ elementu
Element
Deska
Střecha
Instance střechy v Revitu
Stěna
Příčka
Instance příčky v Revitu
Schodiště
Točité schodiště
Instance schodiště v Revitu
Ukázka skupin elementů a typů elementů v tabulce definice datového standardu
Dle zařazení do typů elementů jsou pak jednotlivým typů přiřazovány předepsané skupiny vlastností, označované například S1 či Z1. Každá ze skupin pak obsahuje předepsané označení vlastnosti, které se v Revitu využívá jako název parametru. Skupiny vlastností jsou stejně jako kategorizace elementů obsaženy v xls tabulce, která je součástí instalace BIM Feederu for Revit.
Ukázka vlastností řazených do skupin vlastností v tabulce definice datového standardu
Součástí instalace BIM Feederu jsou tabulky silničního i železničního standardu SFDI, ze kterých jsou data přebírána do aplikace. Tabulky jsou ve formátu xls, uživatel tak má možnost vytvářet si vlastní tabulky dle jiných standardů.
Unikátní vlastností aplikace BIM Feeder for Revit je možnost vytvoření různých sdílených parametrů pro dvě entity stejné kategorie Revitu v projektu. Znamená to, že například entita kategorie stěny Revitu, znázorňující nosnou železobetonovou stěnu, obsahuje parametry popisující výztuž. Ve stejném projektu se může vyskytovat entita kategorie stěny Revitu, znázorňující sádrokartonovou příčku, u které parametry popisující výztuž nejsou potřebné, ani vhodné. Díky BIM Feederu je toto možno docílit a výsledkem je model s přehlednou datovou strukturou.
Ukázka dvou modelů stejné kategorie Revitu v jednom modelu s různými parametry