Elementy

Záložka Elementy

Na záložce Elementy jsou zobrazovány elementy aktuálně používaného datového standardu SFDI. V levé části uživatel vybírá jednotlivé instance elementů seskupené dle skupinu typů a typů elementu. V pravé jsou pak zobrazeny vlastnosti ve sloupci Označení vlastnosti, které má daný element přirazen. Vlastnosti jsou seskupeny dle skupin vlastností tak, jak je definuje aktuální datový standard.

V případě, že hodnota vlastnosti je vyplněna v typu elementu (na záložce Typy elementů), tato hodnota se kaskádovým způsobem propisuje automaticky do hodnoty elementu. Pokud přebraná hodnota z typu elementu není pro daný typ vhodná, uživatel může zaškrtnout checkbox Přepsat a danou hodnotu elementu přepsat. Tato hodnota je přiřazena jen vybranému elementu. Element představuje jednu instanci v Revitu.

Poklepáním na pole hodnoty se automaticky zaškrtne checkbox Přepsat.

Výrazné ulehčení práce umožňuje možnost zaškrtnout checkbox Zobrazit použité. Po aktivaci této funkce jsou zobrazeny jen ty elementy, které se vyskytují v aktuálním projektu. BIM Feeder určuje elementy, použité v projektu, na základě klasifikačních parametrů.

Po zaškrtnutí checkboxu IFC názvy vlastností se ve sloupci Označení vlastnosti zobrazují dle ekvivalentních názvů IFC schématu tak, jak jsou definované ve standardu SFDI.

Zobrazení IFC názvů vlastností nemá vliv na to, jak BIM Feeder parametry vytváří a zapisuje do projektu. Vždy jsou používány názvy původní.

Po zavření dialogu BIM Feederu tlačítkem Uložit se zapsaná data ukládají a při opětovném spuštění BIM Feederu jsou v dialogu načtena. Tlačítkem Nakrmit BIM daty se spouští proces vytváření a zápisu parametrů, které jsou v BIM Feederu definovány, do projektu Revitu.

Last updated