Klopení vozovky

Spustí nový tabulkový editor pro definici příčného sklonu, který nahrazuje původní editor klopení.

Příkaz CSCT_SHOWALIGMENTSLOPE umožňuje v přehledné tabulce automaticky vygenerovat návrh klopení podle geometrie a návrhové rychlosti trasy. Dialog se aktivuje výběrem trasy.

Nejprve je vhodné zadat staničení počátku základního příčného sklonu na trase a příslušnou hodnotu sklonu (záporně). Staničení lze určit graficky podél trasy. Tlačítko Ulož základní klopení vygeneruje speciální soubor umístěný u výkresu, kde jsou data z této tabulky uložena. Tlačítkem Zapsat klopení jsou hodnoty vloženy do trasy.

Vlastní tabulka klopení obsahuje jednotlivé řádky s definicí orientace oblouku (točivosti), délkou vzestupnice, staničením začátku plného dostředného sklonu (lze určit graficky podél trasy), plným dostředným sklonem (kladné číslo), staničením konce plného dostředného sklonu (lze určit graficky podél trasy) a délkou sestupnice. Nový zápis se provádí na posledním řádku. Jednotlivé řádky v tabulce lze odstranit kliknutím do prvního úzkého sloupce klávesou Delete nebo kliknutím na červený křížek. Pro editaci buňky je nutné dvojité kliknutí a pro posun mezi buňkami je možné použít tabelátor. Následují příklady zápisu některého typu klopení.

Každá změna klopení se uloží do trasy stisknutím tlačítka Zapsat klopení. Pro počáteční automatické vyplnění tabulky lze použít funkci Návrh klopení, která určí příslušné hodnoty příčných sklonů podle poloměrů směrových oblouků z tabulek jednotlivých českých norem (ČSN 73 6101 – Silnice a dálnice, ČSN 73 6110 – Místní komunikace, ČSN 73 6102 – Křižovatky).

Délka vzestupnice je v případě, že existuje přechodnice, vypočítána na délku přechodnice. Pokud přechodnice neexistuje, je délka vzestupnice/sestupnice vypočítána z rozdílu střechovitého a plného příčného sklonu děleném sklonem vzestupnice na 10m. V případě, že hodnota příčného sklonu není v tabulkách nalezena, zůstává buňka příčného sklonu nevyplněna. Všechny hodnoty v tabulce lze kdykoliv upravovat a jejich změnu je vždy nutné potvrdit tlačítkem Zapsat klopení. Není vhodné používat původní tabulkový editor klopení, jehož hodnoty nejsou potom systémem interpretovány správně. Jelikož stávající české silniční podsestavy neumožňují pracovat s různými způsoby klopení, bylo nutné vytvořit novou speciální podsestavu jízdního pruhu CS_SmerNerozdelJPruhKlopeniCZ, která je součástí Silničních extravilánových podsestav, jež jsou pro zákazníky Arkance Systems k dispozici zdarma.

Příkaz Csct_RefreshSuperElevationSelection slouží pro obnovení výběru trasy.

Last updated