Souběh objektů

Nástroj pro zobrazení objektů v souběhu s trasou v podélném profilu trasy

Nástroj do zvoleného podélného profilu zakreslí souběh trasy a vybraných objektů, typicky příkopů, trativodů, protihlukových clon, svodidel nebo zdí a dalších. Podle uživatelského nastavení je pak souběh doplněn o popis počátečního a koncového staničení souběhu, skutečnou délku objektu a stranu, na které se objekt nachází. Objekty lze načíst výběrem nebo dle hladin. Doplněna i možnost vybírat automatickou návrhovou linii z koridoru. Hladiny je možné použít také z referenčních výkresů. Nadefinované souběhy lze vyexportovat do tabulky. Příkaz CSCT_Soubeh spouští dialog.

Last updated